CV organizacije

NVO „Omladinski forum za edukaciju Roma” – “OFER” je osnovano 2002. godine kao nestranačko i neprofitno udruženje sa misijom:

“Stvaranje humane sredine u kojoj su sva deca, mladi i njihovi roditelji integrisani u društvo”

Naša vizija je  - DRUŠTVO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI BEZ PREDRASUDA I DISKRIMINACIJE.

Naš cilj je da damo svoj doprinos u stvaranju humanog društva kroz realizaciju programa i projekata koji su usmereni ka unapređenju i podizanju kvaliteta obrazovanja dece i mladih, njihovom osnaživanju, unapređenje i zaštita manjinskih prava, borba protiv diskriminacije, marginalizacije i njihovo isključivanje, podsticanju aktivizma kod mladih i marginalizovanih grupa, i istraživačkom radu .

Ostali konkretni ciljevi: zaštita dece i mladih od nasilja, zloupotreba i iskoriščavanje, osnivanje i razvoj sredstava javnog informisanja pripadnika nacionalnih manjina, razvoj ekološke svesti, očuvanje i razvoj kulture i tradicionalnih vrednosti pripadnika manjinskih zajednica, smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, promocija i podrška procesima donošenja odluka i javnih politika, podrška sportskim druptvima, aktivna saradnja sa svim domaćim Institucijama kao i međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama i udruženjima.

 Radi ostvarivanja svojih ciljeva “OFER“: Organizuje kurseve i seminare iz oblasti obrazovanja, sarađuje sa drugim insitucijama iz oblasti obrazovanja i informisanja, kao i sa ostalim udruženjima i NVO-ima, prikuplja sredstva za edukaciju od stranih i domačih donatora i ostalih međunarodnih organizacija i sarađuje sa njima, podstiče inicijativu za poboljšanje uslova života ljudi i razvija kulturu mira i tolerancije među ljudima putem nenasilja.

Redizajn prezentacije pomogao CRD